/
/
ma Valér névnap van
install tracking codes
2017. December 15
a honlap akadálymentes változata
KERESÉS
az oldalon

ÁSZF
Általános Szerződési Feltételek

I. Általános szabályok
A Kiadó írásbeli megrendelés alapján, ellenszolgáltatás fejében reklám lehetőséget biztosít a Megrendelőnek a „BUSZ-ON – a Te magazinod” című kiadványban, vagy a www.buszonmagazin.hu web oldalon.. A hirdetés közzétételére a Kiadó és a reklámot megjelentetni kívánó személy (megrendelő, hirdető, ügyfél) között létrejött eseti megrendelések és visszaigazolások alapján jelen hirdetési feltételekben foglaltak szerint kerülhet sor. Jelen feltételek valamennyi hirdetés megjelentetésére irányadóak, feltéve, hogy a Felek megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

II. Hirdetés megrendelése és elfogadása
1.Megrendelést a Kiadó, vagy annak Megbízottja levélben, faxon, személyesen, vagy e-mail útján fogad el a Kiadó által alkalmazott megrendelő által kitöltött Megrendelőlap alkalmazásával.
2 A Kiadó a hozzá beérkezett hirdetési megrendeléseket minden esetben írásban, (faxon, email-ban) munkanapokon 48 órán belül visszaigazolja a megrendelő felé azzal, hogy amennyiben a megrendelő lapon kitöltött adatok módosítása, vagy kiegészítése szükséges, arra külön felhívja a figyelmet, továbbá jelzi, amennyiben a megrendelésben szereplő konkrét hirdetési igénytől eltérő módon tud csak eleget tenni a hirdetési megrendelésnek.
3.Megrendelő a megrendeléstől eltérő visszaigazolás esetén a visszaigazolás kézbesítését követő 24 órán belül jogosult a Megrendelését minden jogkövetkezmény nélkül írásban lemondani. Amennyiben Megrendelő a visszaigazolást követő 24 órán belül nem él ezen jogával,az úgy tekintendő, hogy a Kiadó visszaigazolásában foglaltak szerint jött létre a szerződés a felek között.
4.Megrendelő a megrendelést követő 5 napon belül/vagy ha a lapzárta időpontja ezen időponton belül esik a visszaigazolásban megjelölt időpontig köteles a reklám anyagot a Megrendelési lapon feltüntetett formátumban, a megrendelési lapon feltüntetet címre eljuttatni. Amennyiben a fenti időn belül a reklám anyagot megrendelő nem juttatja el a Kiadónak, úgy azt Kiadó úgy tekinti, hogy megrendelő a megrendelésétől elállt.
5.A Kiadó minden reklám anyagot a kézhezvételt követően előzetesen tartalmi és technikai szempontból megvizsgál, és ha a megjelentetésnek bármilyen akadálya merülne fel, úgy a Megrendelőt haladéktalanul szóban és írásban egyaránt értesíti. A Kiadó a már lekötött és visszaigazolt megrendelést is jogosult visszautasítani, amennyiben hirdetési anyag a jelen szerződési feltételekben rögzítettekbe, vagy a hatályos jogszabályokba ütközik akár tartalmi, akár technikai okból.
6.Általános szabályként a Kiadó kiköti, hogy szolgáltatások esetében, magában a Megrendelőnek a reklámban pontosan meg kell neveznie a reklámozó nevét, lakcímét/székhelyét.
7.Külön jogszabályban meghatározott, előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső árura vonatkozó reklám esetén a reklámozó köteles a Kiadónak nyilatkozatot tenni arról, hogy a szükséges vizsgálatot elvégezték, és annak alapján az áru forgalomba hozható. Ha az áru nem esik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. Ilyen nyilatkozat hiányában a Kiadó a reklámot nem teheti közzé.
8.A reklám megjelentetésének további feltétele, hogy a reklámozó azonosítható módon megnevezze a vállalkozását és jelölje meg székhelyét vagy az állandó belföldi telephelyét, továbbá az adószámát, mely adatokat a Kiadó a reklámozó 7. pont szerint tett nyilatkozatával együtt regisztrálja és a nyilatkozat átadásától számított 5 évig megőrizi.

III. Hirdetési korlátozások és tilalmak
1.A hirdetés nem közölhető, ha az jogszabályba ütközik.
2.Kiadónak továbbá jogában áll jogkövetkezmények nélkül visszautasítani azon hirdetések megjelentetését, amelyek politikai, gazdasági szempontból kifogásolhatók, közerkölcsbe ütköznek, sértik az érvényben lévő jogszabályokat, a reklámetikai kódexet, vagy nem egyeztethetők össze a Kiadó profiljával, vagy üzletpolitikájával.

IV. Felelősségi szabályok
1.A Kiadó az időben leadott, tartalmilag sem kifogásolható és nyomtatásra/weboldalra történő elhelyezésre alkalmas reklám megjelenéséért kötelezettséget vállal., azonban a megjelenésre vonatkozóan a dátumváltozás jogát fenntartja.
2.Amennyiben a reklám a Kiadó hibájából mégis elmaradna, úgy a Megrendelőt az alábbi jogosultságok illetik meg:
a./ következő lapszámban történő megjelenés
b./ díj visszaigénylése. A díj visszaigénylése esetén a Kiadó ezen igény beérkezését követő 15 napon belül utalja vissza a díjat.
3.Megrendelő a megrendelt reklámmal kapcsolatos változtatási igényét legkésőbb a hó 16. napjáig írásban jelezni köteles, s amelyet a Kiadó ugyancsak írásban, 24 órán belül visszaigazol, amennyiben technikailag lehetséges a megrendelt hirdetés megváltoztatása. Visszaigazolás hiányában a változtatásból eredő bármely tényleges kárért, elmaradt haszonért a Kiadó felelősséget nem vállal. A hirdetés változtatásából eredő mindennemű többletköltség a Megrendelőt terheli.
4.Megrendelő a megrendelt reklámot jogosult legkésőbb írásban minden hó 15. napjáig lemondania.
A lemondás esetén Kiadót az alábbi összeg illeti meg költség általány címén:
a./ 1-50.000 Ft-ig értékű megrendelés esetén 10.000 Ft/megrendelt megjelenés
b./ 50.000- 250 000 Ft értékű megrendelés esetén a díj 30 %-a,/ megrendelt megjelenés
c./ 250 000-Ft-nál nagyobb értékű megrendelés esetén a díj 40%, / megrendelt megjelenés
A költség általány levonása utáni összeget Kiadó 15 napon belül utalja vissza Megrendelőnek.
5.A reklámban előforduló tartalmi hibákból eredő károkért a Kiadó felelősséget nem vállal.
6.A reklám megjelenésének elmaradásából eredő károkért, elmaradt haszonért a Kiadó a befizetett díj visszatérítésén túlmenően semminemű további felelősséget nem vállal.
7.Kiadó kizár minden felelősséget a Megrendelő által részére eljuttatott reklámok tartalmáért. Bármilyen a Megrendelő által igényelt és a Kiadó által a megrendelésnek megfelelően megjelent hirdetésből eredő kártérítési vagy bármilyen egyéb vagyonjogi igény, esetleges hatósági díj vagy bírság Megrendelőt terheli, melyért Megrendelő készfizető kezesként helytállni köteles. Vis maior esetén a Kiadónak teljesítésre vagy kártérítésre vonatkozó kötelezettsége nincs
8.A megrendelt reklám tartalmának valódiságáért és a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelésért a Megrendelő felel. A Megrendelő a megrendelés feladásával igazolja, hogy az általa készített, vagy általa átadandó reklámmal kapcsolatos mindazon szerzői és egyéb jogokkal rendelkezik, amelyek a közzétételhez szükségesek. Kiadó szükség esetén jogosult erről Megrendelőtől információt, vagy igazolást kérni.
9.Megrendelő a fentiekkel összhangban külön és kifejezetten is felelősséget vállal azért, hogy általa igényelt reklámból eredően a Kiadónak sem magánszemélyek, sem pedig szervezetek felé nem áll fenn és nem keletkezik szerzői jogdíjfizetési kötelezettsége. Amennyiben később valaki mégis alappal támasztana jogdíjkövetelést a Kiadóval szemben a Megrendelő által igényelt és a Kiadó által teljesített reklámok alapján, úgy a jogdíj megtérítése minden esetben Megrendelőt terheli, egyben a Megrendelő készfizető kezességgel tartozik a jogosultak részére történő jogdíjak megfizetéséért. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megrendelés alapján lefoglalt hirdetési felültet harmadik személynek nem adhatja tovább és nem engedheti át, illetve harmadik személy nevében reklámot nem jelentethet meg.

V. Anyagleadással kapcsolatos tudnivalók
1.Amennyiben a reklám megjelentetése késedelmes, vagy nem megfelelő formátumban történő anyagleadásból eredően hiúsul meg, a Kiadót felelősség nem terheli, díjra viszont jogosult. Megrendelő által átadott reklámanyagokat Kiadó csak megrendelő kifejezett írásbeli kérésre őrzi meg, legfeljebb azonban csak a megjelenéstől számított 90 napig. Kiadó a Megrendelő által leadott, nyomtatásra alkalmas reklám anyagokat tartalmi változtatás nélkül jelenteti meg. Tartalmi, formai hiba, hiányosság, reklámjogi vagy szakmai aggály felmerülése esetén Kiadó haladéktalanul, lehetőleg írásban tájékoztatja Megrendelőt. A Kiadó a hirdetéseket nem javítja, azok valóságtartalmáért és művészeti kidolgozásáért felelősséget nem vállal.. Folyamatos reklám esetében amennyiben érdekelt harmadik személy jogsértésre hivatkozással kéri egy reklám megjelenésék megszüntetését, felfüggesztését, úgy erről a Kiadó haladéktalanul és rövid úton értesíti a Megrendelőt. Nyilvánvaló jogsértés kivételével, mikor a Kiadó saját döntésével a közzétételt beszünteti, a megrendelés további teljesítése a Megrendelő írásos nyilatkozatától függ.

VI. Hirdetési ár, és annak megfizetése
1.A hirdetési árlistában szereplő árakat (felárakkal és különféle kedvezményekkel együtt) a Kiadó határozza meg. Amennyiben az árak változnak, a Kiadó az árváltozás hatályba lépését megelőzően 30 nappal tájékoztatást ad. Az árak változásának bejelentését megelőzően Megrendelő által megrendelt és a Kiadó által visszaigazolt hirdetések árát az időközben bekövetkezett árváltozás nem érinti. Engedmények és kedvezmények a konkrét hirdetési megrendelésekben rögzítettek szerint adhatók. A Kiadó a megrendelt hirdetésekre átutalásos számlát állít ki. Az átutalás esetén az átutalás 5 nap. Megrendelő köteles a számlát határidőn belül kiegyenlíteni. A számlával kapcsolatos reklamációt a Kiadó számla kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül írásban fogad el. Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségével 5 napos késedelembe esne, úgy azt Kiadó úgy tekinti, hogy megrendelő a Megrendelését lemondta. A késedelmes, vagy nem teljesített fizetésből eredő anyagi károkért a felelősség Megrendelőt terheli.

VII. Egyéb feltételek
Az Általános Hirdetési Feltételektől, tartalmától eltérő megállapodásokat külön szerződésben kell rögzíteni. Az Általános Hirdetési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a gazdasági reklámtevékenységgel kapcsolatos 2008. évi XLVIII tv-ben foglaltak az irányadók. Jelen Általános Hirdetési Feltételek az aláírás napjától lépnek hatályba, azokat az ezt követően megjelentetett hirdetések tekintetében kell alkalmazni. A jelen Általános Hirdetési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi a hirdetési megrendelő lap, amelynek kitöltésével a hirdetések közzététele a Kiadótól megrendelhető.